Więcej niż jedno zwierzę


Spektakl "Więcej niż jedno zwierzę" (Polska)

Twórcy: STUDIO Teatrgaleria, Warszawa

Reżyseria: Robert Wasiewicz

Dramaturgia: Marcin Miętus

Kostiumy: Tomasz Armada

Muzyka: Michał Skrok

Współpraca: Witek Orski, Maria Toboła

Lektorka: Agnieszka Podsiadlik

Inspicjentka: Maria Lejman-Kasz

Obsada: Sonia Roszczuk, Robert Wasiewicz, Vira Hres, Marcin Miętus, Błażej Stencel, Agata Tragarz

Premiera: 12.09.2019

Spektakl powstał przy wsparciu Centrum Kultury w Piasecznie.

 

Realizacja nagrania spektaklu i montaż: HOLLYBABA / Rami Shaya

Operatorzy kamer: Rami Shaya, Wojciech Kamerys, Tomasz Jimmy Kowalski

Montaż dźwięku: Paweł Odorowicz / Endless Tree Production

 

Czas trwania: 70 minut (bez przerw)

Wiek widzów:  15 +

 

WYDARZENIE ONLINE:

Data transmisji spektaklu online: 25 sierpnia 2020 / wtorek /

Godzina: 19:00

Miejsce: https://www.youtube.com/user/ChoreaTheatre / https://www.facebook.com/retroperspektywy/

Dostęp: bezpłatny, film dostępny przez 36 godzin od momentu publikacji

Spektakl w języku polskim, z napisami w języku angielskim.

 

Po wydarzeniu, w dniu 25 sierpnia 2020, zapraszamy na rozmowę online z twórcami (formuła Q&A).

Rozmowę poprowadzi Zofia Smolarska. Rozmowa prowadzona będzie w języku polskim.

Miejsce: https://www.facebook.com/retroperspektywy/

 

WYDARZENIE NA ŻYWO:

Data spektaklu z udziałem publiczności: 24 sierpnia 2020 / poniedziałek /

Godzina: 19:00

Miejsce: Scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi

Wstęp: bezpłatny, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc 

Rezerwacja miejsc: od 3 sierpnia 2020 - poprzez formularz internetowy oraz pod numerem telefonu: +48 506 103 207 (pon-pt, godz. 11:00-18:00)

Uwaga! Spektakl będzie filmowany.

 


OPIS SPEKTAKLU:

Więcej niż jedno zwierzę to połączenie mockumentu przyrodniczego z emocjonalnym koncertem muzyki pop. Projekt inspirowany światem dzikich zwierząt, a także doświadczeniami performerów przełamuje tradycyjne narracje znane z popularnych filmów przyrodniczych. Zamiast pochwały rodziny jako podstawowej jednostki w naturze, z silnymi samcami dominującymi słabsze samice, czy obrazów brutalnych polowań przywołuje inne wątki i inne wizje świata przyrody: skrajny matriarchat słoni, ryby wielokrotnie zmieniające płeć oraz niezrozumiałą empatię niektórych drapieżników.

Spektakl odwraca naszą typową postawę wobec zwierząt: nie próbuje ich uczłowieczać, raczej zastanawia się, czego możemy się od nich nauczyć. W „Więcej niż jedno zwierzę” zmęczenie ludźmi i ludzką perspektywą prowokuje do studiowania natury. Do stworzenia nowego stada.
 

INFORMACJE O TWÓRCACH:

STUDIO Teatr­ga­le­ria - to pra­cow­nia arty­styczna, miej­sce twór­czych poszu­ki­wań pro­wa­dzo­nych przez arty­stów róż­nych dzie­dzin sztuki. W nawią­za­niu do swo­jej awan­gar­do­wej tra­dy­cji, z Wit­ka­cym jako patro­nem, STUDIO jest prze­strzenią wol­nej wypo­wie­dzi, w któ­rej prze­ni­kają się różne dys­cy­pliny: teatr, sztuki wizu­alne, muzyka, film. Zgod­nie z myślą autora teo­rii Czy­stej Formy zapra­szani do współ­pracy twórcy mają tu moż­li­wość pro­wa­dze­nia eks­pe­ry­men­tów este­tycz­nych. STUDIO nie two­rzy pro­gramu, ale MIEJSCE, w któ­rym można myśleć ina­czej niż w zapro­gra­mo­wa­nej przez poli­ty­ków rze­czy­wi­sto­ści. STUDIO chce tę rze­czy­wi­stość zmie­niać. Punktem wyj­ścia jest dla nas pyta­nie o przy­szłość teatru arty­stycz­nego w Pol­sce i w Euro­pie, a kon­kret­nie o to, w jaki spo­sób może on bro­nić swo­jej pozy­cji w obec­nej sytu­acji spo­łecz­nej, eko­no­micz­nej i poli­tycz­nej. STUDIO to miej­sce otwarte i demo­kra­tyczne. Nie ma tu uprzy­wi­le­jo­wa­nych, wszyst­kich obo­wią­zują te same zasady pracy, a także wol­ność w dobo­rze tema­tów i środ­ków wyrazu. Liczy się kon­cep­cja, a nie kon­wen­cja, part­ner­stwo, a nie gwiaz­dor­stwo. Aktor STUDIO jest świa­do­mym arty­stą, któ­rego rola w spek­ta­klu nie ogra­ni­cza się do bycia ele­mentem insce­ni­za­cji.

Robert Wasiewicz - Absolwent PWST w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. W latach 2009-2012 gościnny tancerz Śląskiego Teatru Tańca. Pracuje zarówno z reżyserami, jak i choreografami otwartymi na różne formy i gatunki twórcze. Współpracował m.in. z Natalią Korczakowską ("Dziady III", Teatr Dramatyczny w Białymstoku), Krzysztofem Garbaczewskim ("Podwórko", Festiwal Łódź IV Kultur), Michałem Borczuchem ("Faust", Teatr Polski w Bydgoszczy), Tomaszem Rodowiczem i Marcinem Cecko ("Muzg", Teatr CHOREA), Martą Ziółek ("Zrób siebie", Komuna Warszawa) i Kają Kołodziejczyk ("Tit Anic", TR Warszawa). Laureat nagrody aktorskiej na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi (2012) i stypendysta Alternatywnej Akademii Tańca w Poznaniu (2013). Stworzył kilka własnych projektów z warszawską młodzieżą. Od 2016 roku związany ze Studio, w którym w minionym sezonie wystąpił w spektaklu Natalii Korczakowskiej "Wyznawca".

RECENZJE:

LINKI: